Privacybeleid inepro

Laatst geüpdatet op april 2022

1               Privacyverklaring

inepro Group B.V., gevestigd aan Pondweg 7, 2153 PK Nieuw-Vennep, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Pondweg 7

2153 PK, Nieuw-Vennep

+31 252744044

www.inepro.com

1.1           Persoonsgegevens die wij verwerken

inepro Group B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten of producten, diensten of producten aan ons levert en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u eenoverzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

§  Naam organisatie

§  Voor- en achternaam

§  Geslacht

§  Geboortedatum

§  Adresgegevens

§  Telefoonnummer

§  E-mailadres

§  Gegevens voor facturatie

§ Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op een website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

§ IP adressen en gegevens over uw activiteiten op onze websites

§  IP adressen, request headers en puzzel-informatie t.b.v. Captcha beveiliging

§ Lijst met contactgegevens van de klant via een app

§  Bankrekeningnummer

 

1.2           Kredietwaardigheidscheck

Bij inepro Group B.V. is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die u koopt. Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we uw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aaneen kredietwaardigheidsbeoordelaar, die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.

 

1.3           Doelenen grondslagen

inepro verwerkt persoonsgegevens met de volgende doelen:

§ Het inkopen van goederen of diensten bij u met als grondslag het uitvoeren van eenovereenkomst

§ Het afhandelen van uw betaling met als grondslag het uitvoeren van een overeenkomst

§ Marketing, Analytics en Captcha puzzel informatie op en via onze websites met als grondslag het hebben van een gerechtvaardigd belang

§ Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder met als grondslag het uitvoeren vaneen overeenkomst of het hebben van een gerechtvaardigd belang

§ verlenen van service en ondersteuning met als grondslag het uitvoeren van een overeenkomst of het hebben van een gerechtvaardigd belang

§ U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten met als grondslag het uitvoeren van een overeenkomst of het hebben van een gerechtvaardigd belang

§ Het leveren van goederen en diensten met als grondslag het uitvoeren van een overeenkomst of het hebben van een gerechtvaardigd belang

§ Inepro GroupB.V. analyseert uw gedrag op de websites om daarmee de websites te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren; dit doet Inepro met als grondslag uw toestemming en het hebben van een gerechtvaardigd belang.

 

1.4           Geautomatiseerde besluitvorming

Geautomatiseerde besluitvorming zijn  besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van inepro Group B.V.) bij betrokken is. inepro Group B.V. hanteert geen geautomatiseerde besluitvorming over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

1.5           Bewaartermijn

inepro Group B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de eerder beschreven doelen te realiseren en niet langer dan de genoemde grondslagen rechtvaardigen.

 

1.6           Delen van persoonsgegevens met derden

inepro Group B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aaneen wettelijke verplichting. Indien Inepro Group B.V. gebruik maakt van  bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Inepro Group B.V., sluiten wij een verwerkersovereenkomst met deze bedrijven om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Inepro Group B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

1.7          Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een kleinbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Inepro Group B.V. plaatst geen eigen cookies op haar websites, maar maakt wel gebruik van Google analytics en Leadinfo. Deze cookies zijn analytische cookies die het websitebezoek meten.

Voor meer informatie over de Google cookies verwijzen wij naar de privacyverklaring van Google.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

1.8           Mailchimp

Inepro Group maakt gebruik van Mailchimp voor het versturen van informatie over onze producten en oplossingen. De goedkeuring om u als betrokkene op te nemen in de email lijst wordt aan u gevraagd en deze kunt u accepteren of afwijzen. In iedere email kunt u zich afmelden van de email lijst. Voor meer informatie verwijzen wijnaar de privacyverklaring van Mailchimp.

 

1.9           Leadinfo

We maken gebruik van de leadgeneratie service van LeadinfoB.V., Rotterdam, Nederland. De tool herkent bedrijfsbezoeken op onze websites op basis van IP-adressen en toont ons openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Bovendien plaatst Leadinfo twee first-party cookies, om het gebruikersgedrag op onze websites te evalueren en verwerkt de tool domeinen uit formulier invoeringen (bijv. "Leadinfo.com") omIP-adressen met bedrijven te correleren en diensten te verbeteren. Meerinformatie is beschikbaar op www.leadinfo.com. Op deze pagina: https://www.leadinfo.com/en/opt-out treft u een opt- out-optie aan. Bij een opt-out worden uw gegevens niet langer door Leadinfo geregistreerd.

 

1.10         Captcha

Voor beveiliging van onze websites maken wij gebruikt van Captcha puzzels, die wij afnemen van friendlyCaptcha, zie https://friendlycaptcha.com

De volgende gegevens worden bij het tonen van een puzzel doorFriendlyCaptcha verzameld:

  • De request headers     User-Agent, Origin and Referer
  • De puzzel zelf, die     informatie over het account en de site key bevat
  • De versie van de     widget
  • Datum/tijd informatie

 

Friendly Captcha slaat geanonimiseerde tellers per IP adres op om de moeilijkheidsgraad van de puzzels dynamisch te kunnen bepalen. Deze gegevens worden separaat van overige gegevens opgeslagen en zijn niet herleidbaar naar specifieke websites of andere zaken. Het anonimiseren van IP adressen gebeurt met gebruikmaking van een one-way hash algoritme. Er wordt niet gevraagd om andere of persoonlijke informatie zoals naam, email adres en online profielen.

Meer informatie over de privacy policy van FriendlyCaptcha vindt u hier: Privacy Policy for End Users - Friendly Captcha

 

1.11         Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door inepro Group B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, testuren.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar support@inepro.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto,MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

inepro Group B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meerinformatie verwijzen wij u naar de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

1.12         Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

inepro Group B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze supportdesk via email: support@inepro.com